Mount Diablo

Mount Diablo mountain range

thumbnail, Mount Diablo